Notice on Commending Outstanding Workers in 2010

Here is the title one h1 placeholder text


Notice on Commending Outstanding Workers in 2010

All departments and branches:

2010The year is a year of sustained and healthy development of the company, and has made gratifying achievements on the road of continuous development. At the same time, many advanced individuals have emerged. In order to commend the advanced, stimulate work enthusiasm, and further encourage employees to do their jobs well, with the recommendation of each branch and the approval of the head office, the following38The comrades were commended for their encouragement.

 

6 outstanding Communist Party members

Zhu Songjing, Wang Jiankun, Zhang Jinbiao

Li Mingzhong, Zhu Haiping, Gu Huiqing

32 outstanding employees

Plastic Company

Gao Lijiang, Chen Jianlong, Li Sijin, Wang Jingzhen, Chen Enhua

Yu Dailing, Qian Qishuan, He Jiansong, Zhang Zelong, Hu Yuhua

Warp Knitting Company

Shen Yuesong, Xu Yahong, Lu Guolin

Du Cong, Liu Dandan, Liu Fucong, Zhou Weixian

Brick and Tile Company

Xu Fuqing, Zhu Yangxian, Zhu Shuixing, Chen Guanrong

Luo Yueming, Zhu Yuansong, Zhao Guanren, Lu Xuekun

base cloth

Yang Xiping, Du Yanming, Pan American, Xu Yaoguang

import and export

Gao Yanfeng

Head Office

Zhu Linjie, Wang Guansong

This notice!

Minglong Holding Group